Algemene voorwaarden Notariskantoor Geerse Terheijden B.V.
KvK nummer 1805.2282 (Algemene voorwaarden versie december 2020)

1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en
(rechts)handelingen tussen Notariskantoor Geerse Terheijden B.V. (hierna: “Notariskantoor
Terheijden”) en haar klanten (verder: “de Opdrachtgever”).
b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien Notariskantoor Terheijden gebruik maakt
van derden.
c. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.
d. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariskantoor Terheijden.
Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat
een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van
artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van
artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin
aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
Ten behoeve van de leesbaarheid zal voor Notariskantoor Terheijden de vrouwelijke vorm worden
gebruikt (“zij” en “haar”) en voor de Opdrachtgever de mannelijke vorm (“hij” en “zijn”).

2. Uitvoering van de overeenkomst
a. Notariskantoor Terheijden zal zich inspannen haar dienstverlening optimaal uit te voeren. Een
eventueel door de Opdrachtgever beoogd resultaat kan echter gezien de aard van de
werkzaamheden niet worden gegarandeerd.
b. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Is binnen de looptijd van de
overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever
Notariskantoor Terheijden schriftelijk in gebreke te stellen.
c. Uitsluitend indien Notariskantoor Terheijden alle relevante en juiste informatie en gegevens
ter identificatie van de Opdrachtgever tijdig ontvangt kan zij haar inspanningsverplichting
nakomen. Bij onjuiste en/of niet-tijdige aanlevering van deze informatie heeft Notariskantoor
Terheijden het recht haar werkzaamheden op te schorten zonder op enige wijze aansprakelijk
te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor
rekening van de Opdrachtgever.
d. Notariskantoor Terheijden is verplicht de door of namens de Opdrachtgever verstrekte
gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de
opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Notariskantoor Terheijden
een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de Wet
Melding Ongebruikelijke transacties.
e. Verstrekte opdrachten worden door Notariskantoor Terheijden uitsluitend uitgevoerd ten
behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte
werkzaamheden en aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering
is gegeven, geen rechten ontlenen.

3. Derden
Notariskantoor Terheijden is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de
overeenkomst en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derden namens de
Opdrachtgever te aanvaarden. Het inschakelen van derden geschiedt steeds voor rekening van
de Opdrachtgever.

4. Aansprakelijkheid
a. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft
Notariskantoor Terheijden haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met
hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken. Deze
verzekeringspolis is door de Opdrachtgever op te vragen bij Notariskantoor Terheijden.
b. De aansprakelijkheid van Notariskantoor Terheijden is in alle gevallen beperkt tot het bedrag
dat door de verzekeraar van Notariskantoor Terheijden ter zake wordt uitgekeerd. Indien de
aansprakelijkheid van Notariskantoor Terheijden door de verzekeraar niet (volledig) is gedekt,
dan is de aansprakelijkheid van Notariskantoor Terheijden beperkt tot ten hoogste vijfduizend
euro (€ 5.000,00).
c. De Opdrachtgever zal Notariskantoor Terheijden op eerste verzoek vrijwaren tegen alle
aanspraken van derden, de door Notariskantoor Terheijden in verband daarmee te maken
kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de aan de Opdrachtgever
verleende diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van
Notariskantoor Terheijden.

5. Tarieven en betalingen
a. Notariskantoor Terheijden brengt haar werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening op
basis van bestede tijd maal het toepasselijke uurtarief, zoals vastgelegd in de
opdrachtbevestiging, tenzij een vaste prijs is overeengekomen.
b. Notariskantoor Terheijden is bevoegd voor meerwerk kosten in rekening te brengen.
c. Het niet bereiken van het beoogde resultaat ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn
verplichting tot betaling van de facturen.
d. De kosten welke door Notariskantoor Terheijden worden gemaakt ten gevolge van de
woonplaatskeuze ten kantore van Notariskantoor Terheijden, komen voor rekening van de
verzoekende Opdrachtgever.
e. Indien en voor zover Opdrachtgever na acceptatie van de offerte en/of verzending van de
(eerste) concepten besluit de Opdracht te beëindigen c.q. annuleren, is Opdrachtgever aan
Notariskantoor Terheijden de tot dat moment bestede tijd verschuldigd conform het
toepasselijke uurtarief, met een minimum van ten minste 50% van het bedrag genoemd in de
offerte. Onder een beëindiging c.q. annulering door Opdrachtgever wordt tevens verstaan de
situatie waarin na toezending van de concepten door het niet reageren door Opdrachtgever
uiterlijk zes maanden na toezending nog niet tot het passeren van de akten is overgegaan.
f. Betaling van de facturen dient, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren
van de akte te zijn geschied. De Opdrachtgever kan geen opschorting, inhouding of
verrekening toepassen.
g. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Notariskantoor Terheijden zal de
Opdrachtgever een voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen.
h. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Vanaf dat moment is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd,
alsmede administratiekosten. De administratiekosten bedragen vijfentwintig euro (€ 25,00)
voor de eerste aanmaning en iedere daarop volgende aanmaning. Daarnaast is Notariskantoor
Terheijden bij niet tijdige betaling bevoegd de uitvoering van haar werkzaamheden op te
schorten totdat de Opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, zonder
daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de eventuele schade die door de opschorting
ontstaat.
i. Alle kosten die door Notariskantoor Terheijden moeten worden gemaakt ter voldoening
van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever.
De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Staffel buitengerechtelijke
incassokosten, met een minimum van honderdvijftig euro (€ 150,00).
j. Notariskantoor Terheijden is bevoegd openstaande facturen te verrekenen met gelden welke
Notariskantoor Terheijden ten behoeve van de Opdrachtgever onder zich heeft op de kwaliteitsrekening.
k. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van
de Opdrachtgever zijn alle vorderingen van Notariskantoor Terheijden op de Opdrachtgever
direct opeisbaar.

6. Overmacht
Indien Notariskantoor Terheijden haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of
niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder
begrepen maar daartoe niet beperkt storingen in het computernetwerk en storingen in
elektronische datacommunicatie en/of op het internet, worden die verplichtingen opgeschort
tot het moment dat Notariskantoor Terheijden alsnog in staat is deze op de overeengekomen
wijze na te komen zonder enige aansprakelijkheid.

7. De Wet Identificatie bij Dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties
a. Voor de aanvang van de werkzaamheden van Notariskantoor Terheijden, dient de
Opdrachtgever zich op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening te identificeren door
middel van overlegging van het originele exemplaar van een geldig identiteitsbewijs.
b. De werkzaamheden van Notariskantoor Terheijden vallen onder de Wet Melding
Ongebruikelijke Transacties, respectievelijk de Wet ter voorkoming van Witwassen en
Financiering van Terrorisme. In het geval van een onder deze wetten vallende ongebruikelijke
transactie, zal door Notariskantoor Terheijden melding worden gedaan bij het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties dan wel de daartoe bevoegde instantie van Overheidswege
zonder dat de Opdrachtgever daarover hoeft te worden geïnformeerd.

8. Privacy
a. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden voor de
Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt worden, zullen deze persoonsgegevens op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de wettelijke
verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
b. Notariskantoor Terheijden hanteert hiervoor een privacybeleid. In dit beleid zijn technische
en organisatorische maatregelen opgenomen om gegevens te beschermen tegen verlies of
enige andere onrechtmatige vorm van verwerking, daarbij rekening houdend met de aard van
de verwerking en de privacygevoeligheid van de gegevens.
c. Voor vragen met betrekking tot zijn gegevens kan de Opdrachtgever contact opnemen met
Notariskantoor Terheijden via info@notariskantoorterheijden.nl.

9. Klachten
a. In geval de Opdrachtgever klachten heeft over Notariskantoor Terheijden zal hij deze klachten
eerst schriftelijk aan Notariskantoor Terheijden voorleggen.
b. Voor de klachten- en geschillenregeling wordt verwezen naar de brochure ‘Spelregels voor
notaris en consument’ op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
(https://www.knb.nl/de-notaris/klacht-over-notaris). Deze brochure zal door Notariskantoor
Terheijden op verzoek van de Opdrachtgever worden uitgeprint en aan de Opdrachtgever
worden verstrekt.
c. Indien zonder enige gegronde reden geschillen en/of klachten worden voorgelegd aan een van
de hiervoor genoemde instanties kan Notariskantoor Terheijden een declaratie uitbrengen
aan de klager/Opdrachtgever inzake de aan bedoeld geschil/bedoelde klacht bestede tijd en
gemaakte kosten.

10. Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen Notariskantoor Terheijden en zijn Opdrachtgever is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de
bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Niettemin behoudt
Notariskantoor Terheijden zich het recht voor om de kwestie voor te leggen aan de rechter
van de woonplaats van de Opdrachtgever.

11. Overige bepalingen
a. Notariskantoor Terheijden is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.
b. Notariskantoor Terheijden heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze
algemene voorwaarden te wijzigen. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht reeds
gegeven orders, voor zover niet (gedeeltelijk) afgeleverd, uitsluitend schriftelijk te annuleren
binnen acht dagen na deze wijziging.
c. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die
bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk daarmee in lijn ligt en blijven de
overige bepalingen onverkort van toepassing.
d. Notariskantoor Terheijden is gerechtigd het toepasselijke uurtarief ieder jaar op 1 januari aan
te passen.
e. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welken hoofde dan
ook jegens Notariskantoor Terheijden welke verband houden met de door Notariskantoor
Terheijden verrichte werkzaamheden vervallen uiterlijk een jaar na het moment waarop de
Opdrachtgever bekend werd met dan wel redelijkerwijs bekend mocht worden geacht met
het bestaan van bedoelde rechten en bevoegdheden.

12. Rente en kosten over op het Notariskantoor Terheijden gestorte gelden
In geval door of ten behoeve van de Opdrachtgever gelden worden gestort op de
derdengeldenrekening van Notariskantoor Terheijden wordt over bedoelde gelden een
rentevergoeding berekend overeenkomstig de alsdan geldende tarieven van de bank. In geval
van een positieve rente wordt deze aan de Opdrachtgever vergoed; in geval van een negatieve
rente wordt deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Ten aanzien
van bedoelde rente behoudt Notariskantoor Terheijden zich het recht voor om
administratiekosten in rekening te brengen, mede afhankelijk van de bestede tijd. Eventuele
door de bank in rekening gebrachte kosten worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

Deze algemene voorwaarden zijn op 7 december 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

te Breda en kunnen worden opgevraagd onder vermelding van het dossiernummer van
Notariskantoor Terheijden aldaar: 1805.2282.